FireBeta XT 3 Zone 1 Area Control Panel

FireBeta XT    KIDDE FireBeta XT 3 Zone 1 Area Control Panel